مقاله ها

نوشته شده توسط مدبر سایت دسته: مقالات طراحی داخلی
نمایش از 13 آبان 1392 بازدید: 10992
پرینت

 

چکیده
رویکردهای معمار بیش ازهرسبک معماری دیگری به تجربه نیازهای واقعی پاسخ می دهند.همه ی عناصر اعم از عواطف و احساسات مخاطبان،موقعیت مادی آنها وشیوه زندگی شان بر طراحی داخلی یک فضا تاثیر می گذارد؛ همه چیز اعم از بیرون ودرون، فضای بسته و باز، بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. صنعت نوپای معماری داخلی کشور  نیز از ین قاعده مستثنا نیست بلکه مفاهیمی چون آفرینش وخلق ونوآوری ایده ها درطراحی، ورود به عرصه خیال و جان بخشی به محیط پیرامونی، استفاده از امکانات و دانستهای موجود درطراحی و چیدمان واصولا نگاه هنرمندانه به مقوله معماری داخلی، درعمق بستر طراحی داخلی ریشه دوانده است. با این همه، یک جنبه دیگری هم درطراحی داخلی هست و آن طرد هرگونه تظاهر و ادعاست، همچنین برغم فرهنگ مدرن که همگان را تشویق می کرد فردیت واصالت خود را تقویت کنند، فرهنگ معاصر امروزی قصد دارد همه چیز را همان طور که هست نشان دهد. به این معنا به مواد و مصالح و ساختار و سبک و مناسبات بیان طراحی داخلی و فضاهایی خارجی دراین رویکرد همه وهمه به واقعیت اجزای منفرد پیوند می یابند.از این رو طرحهای دکوراسیون و مبلمان و الگوهای آن همواره تغییرات کلی و جزئی هستند باید بگونه ای طراحی شود که منطبق با خواسته های درونی انسان باشد، هدف اصلی ازانجام دکوراسیون و مبلمان، بالابردن زیباسازی فیزیکی و هماهنگی آن با احساسات درونی انسان می باشد که جز با تاکید بر روابطی چون عاملیت وعملکرد با فرم و...وهمچنین به وسیله عناصر متعلقه و مرتبطی چون رنگ، بافت و...مسیر ومقدور نمی باشد.طراحی دکوراسیون و مبلمان داخلی با بکارگیری عناصرفوق سعی دربهینه سازی فضاها و دست یابی به کارآیی وکارکرد مناسب در کنار زیبایی و معناها می باشد.امروزه بسیاری از معماران و طراحان داخلی فنگ شوی، این هنر را بصورت کلی وارد میکنند ومفاهیم جهان شمول آن را درخصوص طراحی مطلوب دارای اهمیت اساسی میدانند.فنگ شوی علمی است که فضا و محیط در زندگی انسان را برسی کرده و انرژی موجود در محیط را به تعادل میرساند، بگونه ای که وقتی طراحی فضا، رنگ آمیزی، تهیه و چیدمان مبلمان و دکوراسیون داخلی براین اساس صورت گیرد می توان شادابی، نشاط، حرکت واحساس خوب را برای شخصی در خانه ایجاد کرد.فنگ شوی اگر به شکل مناسب بکاربرده شود، به برقراری تعادل درسیلان انرژی درمحیط کمک کرده و امکان خلق خانه هایی دارای حداکثر انرژی، سلامتی وهماهنگی را در اختیارمان قرار می دهد. این هنر ما را به سمت استفاده دقیق از نور، رنگ، مواد و چیدمان مبلمان سوقمی دهد، انرژی منفی را حذف کرده و موجبات روشنی درون، سلامت وبرکت درمحیط خانه را فراهم می آورد.فنگ شوی فاکتور راحتی و امنیت و زیبایی یک طراحی فکرشده را به همراه معماری و معماری داخلی به ارمغان می آورد.درواقع با بکارگیری روشهایچون:روش هشت جهتی، روش نه ستاره، روش فلینگ استار میتوانیم درطراحی و دکوراسیون فضا، ایده وروشی نو درطراحی داخلی معاصر ایجاد نمائیم .این هنر نیاز اساسی ما را که داشتن فضایی روح پرور ومکانی آرام و الهام بخش است برآورده می سازد تا در نتیجه زندگی توام با خلاقیت، سلامت، شعف، وفور نعمت و تعادل داشته باشیم.
 
 
مقدمه
رویکردهای معاصر بیش از هر سبک معماری دیگری به تجزیه نیازهای واقعی پاسخ می دهند.همه عناصر اعم از عواطف و احساسات مخاطبان، موقعیت مادی آنها و شیوه زندگی شان بر طراحی داخلی یک اتاق تاثیر می گذارند تا چه برسد به خانه شان؛همه چیز اعم از بیرون و درون،فضای بسته و باز بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. امروزه تمامی مخاطبین در پی آسایش واقعی اند و آسایش خانه یعنی معاصر بودن .با این همه، یک جنبه دیگری هم در طراحی داخلی هست. و آن طرد هر گونه تظاهر و ادعاست، همچون فرهنگ مدرن که همگان را تشویق می کرد فردیت و اصالت خود را تقویت کنند.فرهنگ معاصر امروزه قصد دارد همه چیز را همانطور که هست نشان دهد.بهاین معنا که مواد و مصالح و ساختار و سبک و مناسبات بیان طراحی داخلی و فضاهای خارجی در این رویکرد همه و همه به واقعیت اجزای منفرد پیوند می یابند. برعکس سبکهای زیبایی شناسی که بر همخوانی و مناسبت بین اجزا تکیه دارند،سبکهای معاصر امروزی درست مانند اندیشه معاصر بر ناهمخوانی و ناهمگونی تاکید دارند.البته این به آن معنی نیست که هیچ اصل و انظباطی بر هیچ چیز در آنها حاکم نیست؛ هرمحیط امروزی از دل این اندیشه و انظباط حاکم بر آن و از دل این آگاهی به دوران معاصر پدید می آید.
 
فلسفه فنگشویی
بسیاری از مردمواقعا اعتقاد دارند که این فلسفه زندگی نه تنها برای ذهن و اندیشه بلکه برای خانه های امروزی و معاصر صادق است. باور به این که محیط پیرامون ما تاثیر عمیقی بر ما می گذارد همان انگیزه عظیم پشت پرده در طراحی های معاصر شده است. زیستن در خانه امروزی توانایی ما را برای امروزی بودن دو چندان خواهد ساخت .در سالهای حول و حوش تحویل هزاره دوم به سوم به چه خانه ای می توان امروزی گفت یا اینکه معماران و طراحان داخلی معاصر و امروزی باشند دقیقا یعنی چه ؟ چه انتظاراتی از آنها در این زمینه وجود دارد؟ بی شک باید اذعان داشت که نگاه معاصر به معماری متاثر از جنبش عظیم مدرنیسم بوده است که در دهه 1920به صفحه جهانی گام نهاد و تا چندین دهه پس از آن به سبک مسلط معماری و طراحی داخلی بدل شد. آنچه مدرنیسم از خانه انتظار داشت به بیان لوکوربوزیه، یکی از بزرگترین معماران مدرن « یک ماشین برای زندگی بود » عملی، عقلانی، زیبا و ساده و فارغ از ھر گونه آرایه و تزئینی که صرفا جنبه تزئینی داشته باشد. یکی از هنرهایی که در فراسوی طراحی داخلی گرفته فنگ شویی است که در قلمرو و بی پایان ذات ناب یعنی روح و انرژی قراردارد.
 
فنگشویی
به این معنی که تغییرات مناسب در محیط زندگی و کار می تواند تغییرات فراوانی در جریان زندگی بوجود آورد و کار اصلی فنگ شویی تمرکز روی این جنبه از سبک است در واقع محل زندگی را از انتخاب زمین، توجه به طبیعت اطراف، نحوه ساخت بنا و چیدمان داخلی آن مورد توجه قرار می دهد.  همه ما این تجربه را داریم که برخی بناها خوش یمن و با برکت هستند و برخی بد قدم و پر دردسر که با این تکنیک می توانیم وضعیت زندگی انسانها را تغییر دهیم. با تعریف دیگر از فنگ شویی که هنر طراحی ساختمان و بناها با تاکید روی سلامت و موفقیت ساکنین بنا می باشد. هر کدام از بناها بسته به طراحی و عناصری که در آن استفاده شده است دارای انرژی خاصی هستند. می توان نقاطی را در هر بنا پیدا کرد که نیاز به اصلاح داشته باشد ایرادهای مختلف در نحوه شکل گیری پلان -بدنه سازی ها و به خصوص معماری داخلی باعث تاثیر جدی روی احساس و سلامت ساکنین دارد.فنگ شویی از بسیاری از جهات مانند طب شرقی است با این تفاوت که مخاطبین در این علم فضاها می باشند نه افراد.در این علم با ایجاد تعادل در انرژی و در محیط زندگی، افرادی که در آنجا کار و زندگی می کنند سالم می مانند و از محیط زندگی خود بیشتر در جهت ایجاد آرامش و آسایش بهره می جویند.در واقع از فنگ شویی در طراحی بناهای مسکونی تا دکوراسیون و معماری داخلی آنها، طراحی فضای سبز و طراحی فروشگاهها و شرکتها استفاده می شود. فنگ شویی را می توان هنر طراحی نظم موزون نامید و ریشه های آن را باید در جهان بینی تائوئیسیم و باورهای آن جستجو کرد. تائوئیسیم در آغاز به عنوان یک فلسفه یا جهان بینی، بر وفاق موزون بین انسان و محیط و برای دستیابی به آرامش و توازن تکیه داد؛ اما درطراحی قرون وسطی تحت تاثیر عوامل مختلف تبدیل به مذهب قالب در چین شد تائوئیسیم در توسعه خود بر بسیاری از علوم و فنون و هنرهای چین تاثیر گذارد. در پزشکی نظریات تائوئیسیسم منجر به تکامل طب ستنی چین و شکوفایی طب گیاهی و طب سوزن به صورت امروزیش شد. مراقبه ورزشهای رزمی تحت تاثیر نظریات « نیروی حیاتی « «خلع ذهن» تائوئیسیسم شکل تازه ای به خود گرفتند در زمینه معماری و شهر سازی،  تائوئیسیسم در کنار ستاره شناسی و جغرافیای چین، هنر فنگ شویی را پدید آورد که به تعیین محل مناسب برای ایجاد شهرها، انتخاب مکان مناسب برای استقرار ابنیه، نحوه تاثیر قرارگیری فضاهای داخلی و حتی تشکیل چیدن اشیاء درون خانه می پردازد.کوین لینچ، از معروفترین شهر سازان معاصر جهان، در مورد نقش این باورها در شکل دادن به شهرها چنین می گوید : الگوی چینی تاثیر شگرفی در شکل تقریبا تمام شهرهای عمده چین، کره، ژاپن و سایر مناطق آسیایی جنوب شرقی بجا گذارده است. نمونهبارز آن، شکل جادویی شهر پکن است در این الگو حیات دارای معانی و رنگ های خاص خود است. نشان سیاه و بدیمن تلقی می شود و از این رو سپری برای دفاع از شهرها در مقابل تاثیرات آن ساخته شده است تاثیر باورها تنها در زمینه شهرسازی، معماری و آرایش فضاهای داخلی تجلی نمی یابد. زندگی روزمره در گذشته و حال سرشار از باورهایی است که به رقم دشواری یافتن توجیه علمی و منطقی برای آنها در رفتار و حالات انسان تاثیر می گذارند. در واقع به فنگ شویی باید به عنوان عرصه هنری نگریست که در آن شخص با تکیه بر اندیشه خود، بر مشکلات روزمره غلبه می کند. بیش از هر چیز، هدف خلق محیطی مثبت و دوستانه برای زندگی موزون در خانه و محل کار می باشد.
 
نظریه فنگشویی
نظریه فنگ شویی تفکری کیهان شناسانه است و بر اساس نظریات انتزاعی تائوئسیسم درباره رابطه کیهان و انسان شکل گرفته است. هدف آن ایجاد وحدت میان آسمان، زمین، انسان و ماده از طریق نیرویی به نام تایجی)نهایت مطلق( است چینی های باستان اعتقاد داشتند هنگامی که این وحدت بوجود آید، کی)نیروی حیات)در موجودات جاندار و بی جان جاری شده، موجب بروز اتفاقات خوب و سازنده می شود. فقدان جریان کی نیز نتیجه معکوس، یعنی بدبختی و نحوست به بار می آورد نظریه وحدت بین آسمان، زمین و انسان، محور هنر فنگ شویی است که از آن اساطیر و داستان های محلی فراوانی زاده شده است.
 
یین و یانگ

در تحلیل فضایی، یین به قسمت های آرام و غیر فعال اتاق اطلاق می شود که فاقد در ورودی، پنجره و یا هر نوع گشایشی به اطراف باشد.
یانگ معرف قسمتهای فعال اتاق است که در آن امکان حرکت وجود دارد، یعنی قسمتهای مجاور درها، ورودی ها، بازشوها و پنجره ها؛ برای مثال در اتاق خواب، بهترین محل قرارگیری تخت، سمت یین یا نقاط مجاور آن است. نامناسب ترین محل نیز برای استقرار تخت خواب زیر پنجره ها، یعنی جایی است که هوای سرد یا آلوده بیرون با نفوذ به درون موجب سرماخوردگی و سردرد می شود.
 تابش شدید آفتاب از پنجره های اتاق نیز مخل آسایش است، به همین دلیل از پرده و کرکره یا سایر وسایل برای کاهش نیروی یانگ و ایجاد تعادل استفاده می شود. قراردادن تخت خواب نزدیک به در نیز نادرست است، چرا که این قسمت یانگ اتاق علاوه بر نامناسب بودن به دلیل سروصدا، سرما و آلودگی بیرون، در معرض تهدید لبه تیز در نیز قرار دارد که گاهی مانند تیغه چاقو به سمت تخت نشانه می رود. تخت خواب باید در محلی آرام و دوستانه در قسمت یین اتاق استقرار شود.
 
پنج عنصر
اندیشه کیهان شناسانه تائوئیسیسم، تمام اشیای جهان را ساخته شده از پنج عنصر اولیه فلز، چوب، آب، آتش و خاك می داند. این عناصر به صورت مکمل یا متضاد یکدیگر عمل میکنند. هر شیئ موجود در یک اتاق ترکیبی از یک یا چند عنصر بوده، استقرار اشیاء در فضاها به نحوی که عناصر آنها یکدیگر را تکمیل کرده، موجبتوازن در فضا شوند. پنج عنصر بدین شرح می باشند :چوب، آتش، خاك، فلز و استقرار چوب، « پنج عنصر » آب، یکی از راهکارهای سورمند به شمار می رود.

به عنوان مثال، نظریه یا اشیاء چوبی در مجاورت اجاق گاز امری غیر عاقلانه است، زیرا عناصر فلز و چوب متضاد محسوب می شوند. و قراردادن صندلی چوبی درمجاورت اجاق فلزی باعث ایجاد تضاد شده، ممکن است منجر به حریق شود.اما از آنجا که فلز و آب مکمل یکدیگر هستند، قراردادن شیئ در ارتباط با آب (لگن ظرفشوی آشپزخانه یا لگن آب (بین صندلی چوبی و اجاق فلزی این تضاد را از بین برده، ایجاد توازن می کند. فراگرفتن فنگ شویی کمک می کند تا با یاری طراحی و تفکر خلاق، بتوان محیط زندگی و کار را تغییر داده، به غنای حال و زندگی مثبت دست یافت. در واقع انتخاب رنگهای ملایم و مطبوع و رنگهای ترکیبی و اجتناب از رنگهای سیر و یک دست راه منطقی ایجاد توازن بصری محسوب می شود. بالاتر ازهمه، نباید فراموش کرد که فنگ شویی هنر تعادل و توازن است.
 
نور

تمام نورها در دو دسته طبیعی و مصنوعی قابل دسته بندی هستند. نور طبیعی آفتاب گرچه بسیار مفید است و بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ در هنگام جستجوی مسکن به دنبال آن هستند، میزان بیش از حد آن مثل تمام چیزهای خوب مطلوب نیست. نور بیش از حد آفتاب و انعکاس تابش آن در فنگ شویی مضر محسوب می شود اشعهمستقیم و مهار نشده آفتاب باعث صدمه زدن به رنگ اشیاء، مبلمان، پارچه و بالاخره انسان می شود.ترك خوردن و تاب برداشتن مبلمان چوبی و پریدن رنگ اشیایی را که در معرض آفتاب مستقیم و طولانی قرار گرفته اند، همه دیده اند. اشعه مستقیم آفتاب به گیاهان نیز لطمه زده، باعث خشکی هوا درون خانه می شود.حتی انعکاس تابش نور آفتاب از پنجره ها، آیینه، استخر و سایر سطوح نیز در صورت نفوذ به درون ممکن است موجب صدماتی شود. نور مستقیم آفتاب و انعکاس تابش آن باید توسط کرکره، پرده، سایبان و توری مهار شود، و راه حل نیز مثل همیشه از طریق ایجاد محیطی متعادل و هماهنگ است. نور مصنوعی معمولا توسط شمع، چراغهای گازی و برقی تولید می شود. استفاده از نور چراغهای برقی در فنگ شویی برای تقویت نیروهای مثبت اگرچه نگرش جدید محسوب می شود، کاملا عملی است. یک روش معاصر در فنگ شویی، در استفاده از 

چراغهای بیرونی و نصب آنها برای تابش بر روی دیوارهای خارجی خانه جهت افزایش نیروهای مثبت و تقویت بخت و اقبال است. نصب چراغهای بیرونی در حیاط خلوت یا دیوارهای خارجی اگرچه سودمند است، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت برای همسایه ها شود، و در این مورد باید دقت کرد که نور آنها به پنجره های همسایه ها به طور مستقیم نتابد. استفاده از چراغ به صورت مناسب در درون خانه نیز می تواند سودمند باشد و باعث ملایم شدن سایه روشن لبه تیز دیوارها و گوشه های اتاق شود. چراغهای کفی پایه بلند که نور خود را به سمت سقف می تابانند، برای این منظور بسیار مناسب هستند.
 
طبیعت مهمترین مکتب در فنگشویی

احکام جاری در طبیعت مهمترین منبع شکل گیری و مقررات فنگ شویی است. همانطور که معماری بدون تاثیر گرفتن از طبیعت معنی و مفهوم خاصی نمی دهد در واقع اساس فنگ شویی نیز الهام از طبیعت است. همانطور که در بحث معماری داخلی به صورت جدی به آن پرداخته می شود .
 
اصل(سادگی)
سادگی اصل مهم در فنگ شویی است هر آنچه ساده است زیباست. امروزه در معماری و ساختمان سازی، آنچه به چشم نمی آید سادگی است. در بسیاری از طراحی ها و معماری داخلی هزینه های گزافی که به قصد زیبا کردن بناها صرف می شوند نه فقط زیبایی به وجود نمی آورند بلکه ساختارهایی ناهنجاری هستند و هدفشان تبدیل کردن یک چیز به چیز دیگری است که هم بی اصالت است و باعث از دست دادن طبیعت بنا می شود. کاربرد این اصل در فنگ شویی، توجه به احکام و قوانین طبیعت در زمان طراحی بناها و استفاده از عناصر مختلف اما کاملا به جا و هماهنگ است. مهم این است که هر چه ساخته می شود باعث بر هم زدن محیط پیرامون خود نشود. چون در غیر اینصورت نمی تواند برای ساکنین آن زندگی خوبی به دنبال داشته باشد .
 
سبکهای مهم فنگشویی

فنگ شویی دارای سبکهای مختلفی است، آنچه مهم است انتخاب یکی از آنها و اجرای دستورات بر اساس قوانین همان سبک است. برخی از روشها با هم قابل ادغام هستند و برخی دیگر را نمی توان به صورت توام به کار برد:
روش قطب نما یا هشت جهتی
روش هشت خانه
روش ستاره
روش شکل ورود
 
 
مشخصات معماری
 
ورودی اصلی و پنجره ها
ورودی و پنجره های خانه تحت تاثیر محیط پیرامون خود هستند مثلا وجود یک حجم بزرگ با لبه های سخت، نظیر نبش ساختمان مقابل که مستقیما به طرف ورودی یا یکی از پنجره های خانه نشانه رفته است، می تواند باعث تاثیرات مخربی شود. در فنگ شویی باید از استقرار ورودی اصلی خانه و پنجره های آن در محور ورودی های وسیع ساختمان های بزرگ یا ورودی گورستان شدیدا اجتناب کرد. طراحی استقرار پله های جلوی خانه، در ورودی اصلی و ورودی داخل خانه نیز در فنگ شویی محل سکونت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه به این فضاهای خانه نه تنها در رابطه با جهتگیری کلی خانه، بلکه از نظر جزئیات طراحی آن امری ضروری است. جهت گیری درها نسبت به یکدیگر و یا نسبت به سایر عناصر معماری داخل خانه نیز بسیار مهم است. هیچ یک از درهای داخلی و خارجی خانه نباید با راه پله ساختمان در یک محور قرار گیرند. چنین درهایی در صورت نزدیک به راه پله ساختمان، از نظر ایمنی برای کودکان و بزرگسالان، خصوصا در شب خطرناك هستند. در فنگ شویی چنین استقراری باعث بروز مشکلات و بهم خوردن ثبات مالی ساکنان خانه می شود.
 
گوشه های داخلی و تقاطع دیوراها

تقاطعات تند دیوراها و زاویه تیز 90درجه در فنگ شویی مقبول نیستند و گوشه های گرد، اشکالی با خطوط منحنی و لبه هاب نرم به آنها ترجیح داده می شوند. در این مورد نیز بدون استفاده از تغییرات سازه ای که پر هزینه اند، می توان به راه حل های ارزان و مناسبی برای ایجاد حس هماهنگی و بوجود آوردن اشکال سازمند که ازبارزهای فنگ شویی هستند، دست یافت. نورپردازی شاید موثرترین روش برای تلطیف گوشه و لبه های تیز داخلی باشد. استقرار هدفمند چراغهای کفی، نورپردازی غیر مستقیم و یا گذاشتن چراغ رومیزی بر روی میز کنار مبل، بسیاری از لبه ها و گوشه های سخت اتاق را ملایم می سازد. نسب چراغهای پایه بلند در پشت کناپه ها و یا گلدانها بزرگ نیز بسیار موثر است. استفاده ماهرانه و همزمان از نور و رنگ، به طور معجزه آسایی ازدیاد حس گرمی، لطافت و صمیمیت در فضایی می شود کهظاهری تند و غیر دوستانه دارد.
 
ستون ها و تیرها
 
 
 
ستون ها و تیرهای سقف یک ساختمان از عناصری هستند که وجودشان برای حفظ یکپارچگی سازه و ایمنی خانه ها و ساختمان ها ضروری است. اما از نظر فنگ شویی، محل استقرار آنها در رابطه با فضاهای داخلی ممکن است نامناسب و غیر قابل پذیرش باشد و تدابیری را در مورد آنها باید بکار بست. به عنوان نمونه، وجود ستون بزرگ در محور ورودی اصلی یا مرکز یک اتاق مشکلی عمده بشمار می آید در فنگ شویی چنین ستونی «ستون دلگیر کننده» نامیده می شود.
 
آشپزخانه و سرویس بهداشتی
محل آشپزخانه و سرویس های بهداشتی به دلیل تاثیر مستقیم بر روی سلامتی ساکنان خانه، دارای اهمیت ویژه ای است.
 
 
آشپزخانه مکانی است که اجاق با حرارت و آتش خود در آن جای دارد و مملو از اشیای تیز و بردنده است. آشپزخانه محل فعالیت، حرکت، گرما و نیروی یانگ است و بر خلاف نظر بعضی از طراحان مبنی بر کارایی بیشتر، هرگز نباید در مرکز خانه یا ساختمان قرار گیرد. سرویس بهداشتی اگرچه از فضاهای مرتبط با آب هستند و آب در فنگ شویی عنصری دوستانه تلقی می شود، به دلیل ارتباط آنها با فضولات، کثیفی، و خصوصی بدون استفاده از آنها، باید به طرز صحیحی مکان یابی شوند.
 
رابطه فنگ شویی و معماری داخلی
ھمانطور که می دانیم صورتھای متغیری در عالم ھستی وجود دارند که در آن منفی و مثبت، تاریکی و روشنایی، سرما و گرما به وجود می آید و نتیجه آن به گردش درآمدن ھستی است .در واقع ھیچ چیز به صورت مطلق یین یا یانگ نیست. یین و یانگ بودن یک امر نسبی است. شکل کلاسیک یین و یانگ سمت آفتابگیر و سایه دار کوه است. در این تقسیم بندی سوی آفتابگیر کوه در قسمت ینگ و طرف دیگر در بخش یین قرار می گیرد. به ھمین شکل سمت جنوبی و آفتابگیر خانه سمت ینگ حساب می شود در نتیجه بخش جنوبی خانه برای کار و فعالیت مناسب است و قرار داشتن اتاق خوابھا در قسمت شمالی فضای مناسبی را برای خواب ایجاد می کند .اگر دقت کنید در خانه های بزرگ که دارای ھر دو قسمت شمالی و جنوبی باشد افراد خود به خود دوست دارند تا در طول روز در بخش جنوبی باشند و شبھا به سمت شمال گرایش پیدا می کنند .باز لازم به ذکر است که این قوانین نسبی است. حال ببینیم درک خصایص یین یا یانگ بودن فضاھا چه کاربردی در فنگ شویی دارد .فضاھای دارای لبه تیز، خطوط صاف و زوایای متعدد شیشه، استیل، سطوح فلزی، سطوح براق مانند آینه و رنگھای روشن و تند از نوع یانگ ھستند. به ھمین شکل فضاھای دارای سطوح خمیده و منحنی، زمینھای صاف، پرده ھای بلند، کوسنھای بزرگ، انواع فرشینه و رنگھای آرام، فضا را با قدرت زیادی به سوی یین شدن سوق می دھد. اگر فردی که قرار است در این فضا کار یا زندگی این شخص دارای انرژی یین بیشتری باشد. در محل زندگی چنین شخصی استفاده از رنگھای آرام بخش مانند سبز، پرده ھای بلند و گیاھان با برگھای گرد و پھن توصیه می شود. با توجه به مطالب بالا که مصادیقی است روشن، که با استفاده از مواد و مصالح و ساختارھا و بافت به بیان طراحی داخل فضاھای مختلف می پردازیم .یک کاربرد دیگر : یک فضای کاملا یانگ مانند یک رستوران زنجیره ای را در نظر بگیرد. سرامیک در کف، شیشه ھای بزرگ، سطوح استیل بر روی دیوارھا و رنگھای قرمز که لابه لای سطوح فلزی به کار رفته است چنین فضایی برای جلب مشتری بسیار عالی است. وقتی از جلوی چنین رستورانی عبور می کنید، نمی توانید جلوی خودتان را بگیرید. و به داخل نگاه نکنید از طرف دیگر وقتی وارد شدید و غذایتان را خوردید، نشستن و تحمل کردن ھمان فضا برایتان مشکل می شود و دوست دارید به سرعت مکان را ترک کنید. این دقیقا ھمان چیزی است که صاحب مغازه به آن نیاز دارد. امروزه این ترکیب معماری، فرم قالب برای رستوران ھای زنجیره ای و فست فودھا است. حتی در باغچه ھای ژاپنی وچینی، تعادل بین این دو نوع انرژی برقرار است. در این باغچه ھا ھم گیاه وجود دارد (انرژی یان)  و ھم آبنما (انرژی یین) در معماری داخلی، تعادل انرژی ھای یین و یانگ بر جریان انرژی ھای داخلی اثر دارد .به عنوان مثال : اگر محیط زندگی بسیار ساکت و اتاقھا سرد و تیره و تاریک ھستند، برای آنھا رنگ تازه ای در نظر بگیرید و ھمه را روشن کنید. تغییرات فصلھای سال روی انرژیھای یین و یانگ اثر دارد. در ھوای سرد، مه آلود، بارانی انرژی یین افزایش پیدا می کند. بنابراین در زمستان، چراغھا را بیشتر روشن نگه دارید. و در خانه موسیقی و سر و صدای زیادتری داشته باشید.
کاربرد رنگھا
شکل و رنگ، آن تجلیات جوھری مافوق مقررند که ما از آنھا تصوری ناچیز داریم.
 
 
 
ھمچنانکه صوت به لفظ ادا شده، رنگی درخشان می دھد، رنگ نیز مایه ای جلادار و مفھوم معنوی به فضا می بخشد. پس می توان با توجه به شناخت روحیه افراد، به وسیله رنگ آمیزی مناسب، فضاھای مسکونی و محل کار قابل تحمل و فعال به وجود آورد. بنابراین به بررسی اجمال رنگھای کلیدی در معماری داخلی می پردازیم
 
سبز
 بیان کننده حیات، رشد و زندگی است. این رنگ برای قسمتھایی که به انرژی زیادی نیاز دارد مانند اتاق نشیمن یا محل فعالیت ھای ورزشی مناسب است. سبز و قرمز دارای پیوندی عمیق ھستند. این پیوند را به خوبی می توان در طبیعت در رنگ بندی گیاھان و میوه ھا مشاھده کرد. کاربرد توام ایندو انرژی یانگ را در محیط بالا می برد
 
قرمز
بیان کننده ھیجان، گرمی و شھرت است. قرمز در کارھای تجاری جزو مھمترین رنگھاست و شھرت را برای صاحب تجارت به ھدیه می آورد. این در محلھایی که کار و فعالیت اجتماعی لازم است حتما باید مورد استفاده قرار بگیرد. افراط در کاربرد آن باعث بالا بردن انرژی یانگ نداشتن تمرکز می شود.
 
زرد و قھوه ای
این رنگھا نوعی حس راحتی وامنیت ایجاد می کنند قھوه ای رنگی است که آرامش و سکون را به ھمراه می آورد. زرد رنگی است که تمرکز را بالا می برد .زرد به نوعی تازگی را بیان می کند .
 
سفید طلایی نقره ای
سفید به دلیل داشتن طیف تمام رنگھا، رنگی خنثی است. محیط را بسیار بزرگتر و روشن تر نشان می دھد. افراط در به کاربرد این این رنگھا باعث افسردگی و غم و اندوه در ساکنین می شود.
 
سیاه و آبی
استفاده از این رنگ حس نرمی و انعطاف عمق و توانمندی را در فضا ایجاد می کند کاربرد بیش از حد آنھا باعث سردی فضا، افسردگی و سستی در ساکنین می شود. آبی برای رنگ آمیزی اتاق کودکان شرور و آرام کردن آنھا مفید است. در طبیعت آبی و سبز دارای پیوند عمیق ھستند. کاربرد توم ایندو در جاھایی که ممکن است باعث به وجود آوردن انرژی بسیار خوبی در فضا می شود.
 
نتیجه گیری
امروزه بسیاری از معماران و طراحان داخلی خنک شویی این ھنر باستانی و چینی، را در آگاھی شان از مقوله طراحی به صورت کلی وارد می کنند و مفاھیم جھانشمول آن را در خصوص طراحی مطلوب دارای اھمیت اساسی می دانند. که اگر به شکل مناسب به کار برده شود به برقراری تعادل در سیلان انرژی در محیط کمک کرده و امکان خلق خانه ھایی دارای حداکثر انرژی، سلامتی و ھماھنگی را در اختیارمان قرار می دھد. این ھنر ما را به سمت استفاده ای دقیق از نور رنگ مواد و قرارگیری مبلمان سوق می دھد، انرژی منفی را حذف کرده و موجبات آرامش ؟ سلامت و برکت در محیط خانه را فراھم می آورد. که در واقع منعکس کننده این آگاھی فزاینده است که ھمه چیزھا در جھان از درون به ھم مرتبط ھستند: این دستگاه متشکل از باورھای چھار ھزار ساله معماران و طراحان آنھا را به سمت طراحی ساختمانھای جدید یا تغییر مدل ساختمانھای موجود ھدایت می کند تا بتواند بھترین صورت سیلان انرژی را به طریق مثبتی در آنھا ایجاد کند. فنگ شویی در واقع پلی است میان کیفیت زندگی و محیط زندگی فیزیکی اطرافمان. به گفته سیسی کوپر، نیویورک فنگ شویی یک مد امروزی نیست ؛ ھزاران سال است که ارزش خود را حفظ کرده است. جھان غرب چنان پذیرای فنگ شویی است که به نظر می رسد ھزاران سال دیگر قادر شود آن را به شرق بیاموزد .

 

شما اینجا هستید:  
| + -
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مبل سالونی می باشد